Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Αγία Γραφή

Ποια είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής; // Η Παράδοσι του Κειμένου της Αγίας Γραφής // Αρχαίοι Κώδικες που πιστοποιούν την αρχαιότητα των Ευαγγελίων // Η αρχαιότερη γνωστή παραπομπή στην Αγία Γραφή // Η συγγραφή τής Πεντατεύχου // Απλή εισαγωγή στην Π.Δ.

Ευρετήριο των αρχαιοτέρων χειρογράφων της Καινής Διαθήκης σε κανονική διάταξη

Πηγή: «The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts» Edited by Philip W. Comfort and David P. Barrett. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illlinois. 1999, 2001.

Ακολουθεί ένα πρακτικό ευρετήριο για τον εντοπισμό τών αρχαιοτέρων Παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.) που περιέχουν χωρία τής Καινής Διαθήκης, και σε ποιον μπορείτε να βρείτε το κάθε ένα αρχαιότερο απ' αυτά. Φιλοδοξούμε σταδιακά (σε βάθος χρόνου) να κάνουμε παρουσίαση όλων τών Παπύρων αυτών, και όλων τών κειμένων τους.

 1. Εύρεση τού αρχαιότερου Παπύρου για κάθε χωρίο: Βρίσκοντας το χωρίο που επιθυμείτε στην πρώτη στήλη τού παρακάτω αριστερού πίνακα, μπορείτε να εντοπίσετε στη διπλανή δεξιά στήλη τού ίδιου (αριστερού) πίνακα τον αρχαιότερο πάπυρο (ΜΟΝΟ τών τριών πρώτων αιώνων) που το περιέχει.

 2. Εύρεση τής αρχαιότητας τού Παπύρου: Κάνοντας "κλικ" στον δεσμό τής δεξιάς στήλης τού αριστερού πίνακα με το σύμβολο τού Παπύρου, οδηγείστε στον αντίστοιχο πάπυρο τής πρώτης στήλης τού δεξιού πίνακα, (με αύξοντα αριθμό παπύρων), όπου μπορείτε να δείτε την αρχαιότητά τους.

 3. Ανάγνωση τού ίδιου τού Παπύρου: Κάνοντας "κλικ" στον δεσμό τής πρώτης στήλης τού δεξιού πίνακα με το σύμβολο τού Παπύρου, οδηγείστε σε ξενόγλωσση ιστοσελίδα, που παρουσιάζει όλα σχεδόν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ κείμενα τών παπύρων τής ΚΔ, ακόμα και απεικονίσεις τους για άμεση έρευνα και έλεγχο

 4. Πληροφορίες για τον κάθε Πάπυρο: Όσες από τις πλήρεις ονομασίες τών Παπύρων τής τρίτης στήλης τού δεξιού πίνακα είναι δεσμοί, οδηγούν σε Ελληνικό άρθρο με παρουσίαση τού παπύρου αυτού. Σταδιακά φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε όσο περισσότερους μπορέσουμε.

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

Ευρετήριο τών αρχαιότερων χωρίων τής ΚΔ

Ευρετήριο τών αρχαιότερων Παπύρων και της χρονολόγησής τους

Χωρίο Καινής Διαθήκης Πάπυρος
Ματθαίος

1:1-9, 12, 14-20

P1

2:13-16

P70

2:22-23

P70

3:1

P70

3:9

P67

3:10-12

P101

3:15

P67

3:16-17

P101

4:1-3

P101

4:11-12,22-23

P102

5:13-16

P86

5:20-22

P67

5:22-25

P86

5:25-28

P67

6:10-12

P. Ant. 2.54

10:13-15, 25-27

P110

10:17-23, 25-32

0171

11:26-27

P70

12:4-5

P70

13:55-57

P103

14:3-5

P103

20:24-32

P45

21:13-19

P45

21:34-37, 43, 45(;)

P104

23:30-39

P77

24:3-6, 12-15

P70

25:12-15, 20-23

P35

25:41-46

P45

26:1-39

P45

26:7-8, 10,14-15

P64

26:19-52

P37

26:22-23

P64

26:29-40

P53

26:31-33

P64

 

Μάρκος

4: 36-41

P45

5:1-2, 16-26,38-43

P45

6:1-3. 15-25, 36-50

P45

7: 3-15, 25-37

P45

8: 1, 10- 26, 34-38

P45

9: 1-9, 18-31

P45

11:27-33

P45

12:1, 5-8, 13-19, 24-28

P45

 

Λουκάς                                          

1:58-59, 62-80

P4

2:1, 6-7

P4

3:8-38

P4

3:18-22, 33-38

P75

4:1-2

P75

4:1-2, 29-32, 34-35

P4

4:34-44

P75

5:1-10

P75

5:3-8, 30-39

P4

5:37-39

P75

6:1-4

P75

6:1-16

P4

6:10-49

P75

6:31-41,45-49

P45

7:1-7

P45

7:1-32,35-39,41-43, 46-50

P75

8:1-56

P75

9:1-2, 4-62

P75

9:26-41,45-62

P45

10:1

P45

10:1-42

P75

10:6-22,26-42

P45

11:1

P45

11:1-54

P75

11:6-25, 28-46, 50-54

P45

12:1-12

P45

12:1-59

P75

12:18-37,42-59

P45

13:1

P45

13:1-35

P75

13:6-24, 29-35

P45

14:1-10

P45

14:1-34

P75

14:17-33

P45

15:1-32

P75

16:1-31

P75

17:1-15, 19-37

P75

17:11-13, 22-23

P111

18:1-18

P75

22:4-71

P75

22:41

P69

22:44-50

0171

22:45-48

P69

22:52-56

0171

22:58-61

P69

22:61, 63-64

0171

23:1-56

P75

24:1-53

P75

 

Ιωάννης                                                                                

1:1-51

P66

1:1-51

P75

1:29-35,40-46

P106

1:23-31, 33-40

P5

2:1-25

P66

2:1-25

P75

2:11-22

0162

3:1-36

P66

3:1-36

P75

3:34

P80

4:1-54

P66

4:1-54

P75

4:51, 54

P45

5:1-47

P66

5:1-47

P75

5:21,24

P45

5:26-29, 36-38

P95

6:1-11

P66

6:1-71

P75

6:8-12, 17-22

P28

6:35-71

P66

7:1-52

P66

7:1-52

P75

8:12-59

P66

8:12-59

P75

8:14-22

P39

9:1^1

P66

9:1-41

P75

10:1-42

P66

10:1-42

P75

10:7-25, 30-42

P45

11:1-10

P45

11:1-45

P75

11:1-57

P66

11:18-36, 42-57

P45

11:48-57

P75

12:1-50

P66

12:3-50

P75

13:1

P75

13:1-38

P66

13:8-9

P75

14:1-27

P66

14:8-29

P75

14:29-30

P66

15:1-26

P66

15:7-8

P75

15:25-27

P22

16:1-2

P22

16:2-4, 6-7, 10-33

P66

16:14-30

P5

16:21-32

P22

17:1-2, 11

P107

17:1-26

P66

17:22-24

P108

18:1-5

P108

18:1-40

P66

18:31-33

P52

18:36-40

P90

18:37-38

P52

19:1-7

P90

19:1-42

P66

20:1-20

P66

20:11-17, 19-20

P5

20:22-23

P66

20:22-25

P5

20:25-31

P66

21:1-9, 12

P66

21:18-20, 23-25

P109

 

Πράξεις

2:30-37, 46-47

P91

3:1-2

P91

4:27-36

P45

5:3-21

0189

5:10-21, 30-39

P45

6:7-15

P45

7:1-2, 10-21, 32-41,52-60

P45

8:1, 14-25

P45

8:26-32

P50

8:34-40

P45

9:1-6, 16-27

P45

9:33^3

P53

9:35-43

P45

10:1

P53

10:1-2, 10-23

P45

10:26-31

P50

10:31-41

P45

11:2-14, 24-29

P45

12:1-5, 13-22

P45

13:6-16, 25-36, 46-52

P45

14:1-3, 15-23

P45

15:2-7, 19-27, 38-41

P45

16:1-4, 15-21, 32-40

P45

17:9-17

P45

18:27-28

P38

19:1-6, 12-16

P38

23:11-17, 25-29

P48

26:7-8, 20

P29

 

Ρωμαίους

1:24-27, 31-32

P40

2:1-3

P40

2:12-13, 19

P113

3:21-31

P40

4:1-8

P40

4:23-25

0220

5:1-3,8-13

0220

5:17-21

P46

6:1-3

P46

6:2-5

P40

6:5-14

P46

6:14-16

P40

8:12-22

P27

8:15-25

P46

8:24-27

P27

8:27-35

P46

8:33-39

P27

8:37-39

P46

9:1-3

P27

9:1-32

P46

9:5-9

P27

9:17, 27

P40

10:1-21

P46

11:1-22,24-33,35-36

P46

12:1-21

P46

13:1-14

P46

14:1-23

P46

15:1-9, 11-33

P46

16:1-27

P46

 

Α΄ Κορινθίους

1:1-31

P46

2:1-16

P46

3:1-23

P46

4:1-21

P46

5:1-13

P46

6:1-20

P46

7:1-40

P46

7:18-40

P15

8:1-4

P15

8:1-13

P46

9:1-2, 4-27

P46

10:1-33

P46

11:1-34

P46

12:1-31

P46

13:1-13

P46

14:1 -14. 16-40

P46

15:1-15, 17-58

P46

16:1-22

P46

 

Β΄ Κορινθίους

1:1-24

P46

2:1-17

P46

3:1-18

P46

4:1-18

P46

5:1-21

P46

6:1-18

P46

7:1-16

P46

8:1-24

P46

9:1-15

P46

10:1-18

P46

11:1-10, 12-21,23-33

P46

12:1-21

P46

13:1-13

P46

 

Γαλάτας

1:1-8, 10-24

P46

2:1-9, 12-21

P46

3:2-29

P46

4:2-18, 20-31

P46

5:1-17, 20-26

P46

6:1-8, 10-18

P46

 

Εφεσίους

1:1-23

P46

1:11-13, 19-21

P92

2:1-7, 10-22

P46

3:1-21

P46

4:1-32

P46

4:16-29,31-32

P49

5:1-6, 8-33

P46

5:1-13

P49

6:1-6, 8-18, 20-24

P46

 

Φιλιππισίους

1:1, 5-15, 17-28, 30

P46

2:1-12, 14-27, 29-30

P46

3:1-8

P46

3:10-17

P16

3:10-21

P46

4:2-8

P16

4:2-12, 14-23

P46

 

Κολοσσαείς

1:1-2, 5-13, 16-24, 27-29

P46

2:1-19, 23

P46

3:1-11, 13-24

P46

4:3-12, 16-18

P46

 

Α΄ Θεσσαλονικείς

1:1

P46

1:3-29

P65

1:8-29

P46

2:1

P65

2:1-3

P46

2:6-13

P65

4:12-13, 16-17

P30

5:3

P30

5:5-9

P46

5:8-10, 12-18

P30

5:23-28

P46

5:25-28

P30

 

Β΄ Θεσσαλονικείς

1:1-2

P30

1:4-5, 11-12

P92

2:1,9-11

P30

 

Τίτος

1:11-15

P32

2:3-8

P32

 

Φιλήμων

13-15, 24-25

P87

 

Εβραίους

1:1

P12

1:1-14

P46

1:7-12

P114

2:1-18

P46

2:14-18

P13

3:1-19

P13

3:1-19

P46

4:1-16

P13

4:1-16

P46

5:1-5

P13

5:1-14

P46

6:1-20

P46

7:1-28

P46

8:1-13

P46

9:1-16

P46

9:12-19

P17

9:18-28

P46

10:1-20

P46

10:8-22

P13

10:22-30

P46

10:29-39

P13

10:32-39

P46

11:1-13

P13

11:1-40

P46

11:28-40

P13

12:1-17

P13

12:1-29

P46

13:1-25

P46

 

Ιάκωβος

1:10-12, 15-18

P23

2:19-26

P20

3:1-9

P20

3:13-18

P100

4:1-4, 9-17

P100

5:1

P100

 

Α΄ Πέτρου

1:1-25

P72

2:1-25

P72

3:1-22

P72

4:1-19

P72

5:1-14

P72

 

Β΄ Πέτρου

1:1-21

P72

2:1-22

P72

3:1-18

P72

 

Α΄ Ιωάννου

4:11-12, 14-17

P9

 

Ιούδα

1-25

P72

4-5, 7-8

P78

 

Αποκάλυψη

1:4-7

P18

1:13-20

P98

2:1

P98

2:1-3, 13-15, 27-29

P115

3:10-12

P115

5:5-8

P24

5:8-9

P115

6:5-6

P115

6:5-8

P24

8:3-8, 11-13

P115

9:1-5, 7-16, 18-21

P115

9:10-21

P47

10:1-4, 8-11

P115

10:1-11

P47

11:1-3, 5-19

P47

11:1-5, 8-15, 18-19

P115

12:1-5, 8-10, 12-17

P115

12:1-18

P47

13:1-3, 6-16, 18

P115

13:1-18

P47

14:1-3, 5-7, 10-11, 14-15,18-20

P115

14:1-20

P47

15:1,4-7

P115

15:1-8

P47

16:1-15, 17-21

P47

17:1-2

P47

 

Πάπυρος

Ονομασία Παπύρου Χρονολόγηση Παπύρου

P1

P1 (P. Oxy. 2)

Μέσα 3ου αιώνα. Όμοιος με τον P69.

P4

P4 (Suppl. Gr. 1120)

Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.

P5

P5 ( P. Oxy. 208 + 1781)

Αρχές 3ου αιώνα.

P9

P9 ( P. Oxy. 402)

Τρίτος αιώνας.

P12

P12 (P. Amherst 3b)

285 – 300 μ.Χ.

P13

P13 (P. Oxy. 657 + PSI 1292)

3ος αιώνας (225 – 250 μ.Χ.)

P15

P15 ( P. Oxy. 1008)

Τέλος 3ου αιώνα.

P16

P16 ( P. Oxy. 1009)

Τέλος 3ου αιώνα.

P17

P17 ( P. Oxy. 1078)

Τέλος 3ου αιώνα.

P18

P18 ( P. Oxy. 1079)

Μέσα προς τέλος 3ου αιώνα.

P20

P20 ( P. Oxy. 1171)

Τρίτος αιώνας.

P22

P22 ( P. Oxy. 1228)

Μέσα 3ου αιώνα.

P23

P23 ( P. Oxy. 1229)

Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.

P24

P24 ( P. Oxy. 1230)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.)

P27

P27 ( P. Oxy. 1355)

Τρίτος αιώνας.

P28

P28 ( P. Oxy. 1596)

Τέλος 3ου αιώνα.

P29

P29 ( P. Oxy. 1597)

Αρχές 3ου αιώνα (200 – 225 μ.Χ.)

P30

P30 ( P. Oxy. 1598)

Αρχές 3ου αιώνα.

P32

P32 ( P. Rylands 5)

Δεύτερο μισό 2ου αιώνα.

P35

P35 ( PSI 1)

Τρίτος αιώνας.

P37

P37 ( P. Mich. Inv. 1570)

Μέσα 3ου αιώνα.

P38

P38 ( P. Mich. Inv. 1571)

Αρχές 3ου αιώνα.

P39

P39 ( P. Oxy. 1780)

Πρώτο μισό 3ου αιώνα.

P40

P40 ( P. Heidelberg G. 645)

Τρίτος αιώνας. (Άλλοι το χρονολογούν στον 5ο – 6ο αι.).

P45

P45 ( P. Chester Beatty I)

Αρχές 3ου αιώνα.

P46

P46 (P. Chester Beatty II) + P. Mich. Inv. 6238.

Ως τα μέσα 2ου αιώνα.

P47

P47 ( P. Chester Beatty III)

Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα.

P48

P48 ( PSI 1165)

Τρίτος αιώνας.

P49

P49 ( P. Yale 415 + 531)

Μέσα 3ου αιώνα.

P50

P50 ( P. Yale 1543)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

P52

P52 (Gr. P. 457)

Αρχές 2ου αιώνα (περίπου 100 – 125 μ.Χ.)

P53

P53 ( P. Mich. Inv. 6652)

Μέσα 3ου αιώνα.

P64

P64 (Gr.17)

Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.

P65

P65 ( PSI XIV 1373)

Μέσα 3ου αιώνα.

P66

P66 ( P. Bodmer II + Inv. Nr. 4274/4298)

Μέσα 2ου αιώνα.

P67

P67 ( P. Barcelona 1)

Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.

P69

P69 ( P. Oxy. 2383)

Μέσα 3ου αιώνα.

P70

P70 ( P. Oxy. 2384 + PSI Inv. CNR 419, 420)

Τέλος 3ου αιώνα.

P72

P72 ( P. Bodmer VII and VIII)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

P75

P75 ( P. Bodmer XIV and XV)

Τέλος 2ου ή πιθανόν αρχές 3ου αιώνα.

P77

P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405)/P103 (P. Oxy. 4403)

Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.

P78

P78 ( P. Oxy. 2684)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

P80

P80 ( P. Barcelona 83)

Μέσα 3ου αιώνα.

P86

P86 (Inv. Nr. 5516)

(περίπου 300 μ.Χ.).

P87

P87 (Inv. Nr. 12)

Μέσα 2ου αιώνα.

P90

P90 ( P. Oxy. 3523)

Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.

P91

P91 ( P. Mil. Vogl. Inv. 1224 + P. Macquarie Inv. 360)

Μέσα 3ου αιώνα.

P92

P92 ( P. Narmuthis 69.39a + 69.229a)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

P95

P95 ( PL II/31)

Τρίτος αιώνας.

P98

P98 ( P. IFAO Inv. 237b [+a])

Δεύτερος αιώνας.

P100

P100 ( P. Oxy. 4449)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα.

P101

P101 ( P. Oxy. 4401)

Τρίτος αιώνας.

P102

P102 ( P. Oxy. 4402)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

P103

P103 P103 ( P. Oxy. 4403)/ P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405)

Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.

P104

P104 ( P. Oxy. 4404)

Ξεκίνημα του 2ου αιώνα.

P106

P106 ( P. Oxy. 4445)

Αρχές με μέσα του 3ου αιώνα.

P107

P107 ( P. Oxy. 4446)

Αρχές 3ου αιώνα.

P108

P108 ( P. Oxy. 4447)

Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).

P109

P109 ( P. Oxy. 4448)

Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.

P110

P110 ( P. Oxy. 4494)

Τέλος 3ου αιώνα.

P111

P111 ( P. Oxy. 4495)

Πρώτο μισό 3ου αιώνα.

P113

P113 ( P. Oxy. 4497)

Τρίτος αιώνας.

P114

P114 ( P. Oxy. 4498)

Τρίτος αιώνας.

P115

P115 ( P. Oxy. 4499)

Μέσα με τέλος 3ου αιώνα.

P. Ant.

P. Antinoopolis 2.54

Τρίτος αιώνας.

Πρώιμη Στρογγυλόσχημη γραφή

0162

0162 (P. Oxy. 847)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

0171

0171 (PSI 2. 124)

Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).

0189

0189 (P. Berlin 11765)

Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.

0220

0220 (MS 113)

Aρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).

 

 

Κατασκευή - Επιλογή: Γ.Κ. και Κ.Ν.

Δημιουργία αρχείου: 11-11-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 26-11-2009.

ΕΠΑΝΩ