Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ψευδοπροφητείες

Πώς η ίδια η Σκοπιά ορίζει τους ψευδοπροφήτες! // Οι "τσιλιαδόροι" τού "τέλους" Μάρτυρες τού Ιεχωβά και άλλοι ψευδοπροφήτες // Οι ψευδοπροφήτες τής Σκοπιάς // Πίνακας ψευδοπροφητειών της Σκοπιάς για το τέλος

Μάρτυρες του Ιεχωβά:

Οι κατ' εξοχήν σύγχρονοι ψευδοπροφήτες

 
Μιχάλης Μαυροφοράκης και Μηνάς Αναστασάκης

 

Απομαγνητοφώνηση από εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας, της σειράς εκπομπών: "Ορθοδοξία και Αίρεση", του Β΄ Βιβλικού και των συνεργατών του.

Ομιλία Νο 52

 

Ομιλίας Νο 52. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ // ΕΠΟΜΕΝΗ).

(Εκφωνήθηκε για πρώτη φορά: 19-2-1993).

Ακούστε από την ΟΟΔΕ σε MP3 την ομιλία Νο 52

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι οι ψευδοπροφητείες που κατά καιρούς έχει κάνει η Εταιρεία «Σκοπιά», η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα στηρίξουμε τους ισχυρισμούς μας παραθέτοντας από τα ίδια τα έντυπα της Εταιρείας, τα οποία μάλιστα σήμερα είναι δυσεύρετα για λόγους που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Το ότι είναι δυσεύρετα οφείλεται στην ίδια την Εταιρεία «Σκοπιά», η οποία φροντίζει να μην έχουν πρόσβαση σ’ αυτά οι οπαδοί της, διότι οι έχοντες κριτική σκέψη βλέποντας τις ψευδοπροφητείες της, θα την εγκαταλείψουν.

 

1. Οι ψευδοπροφήτες που πλανούν τον λαό

Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι πάντοτε, τόσο από τους χρόνους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης όσο και σήμερα θα υπάρχουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι.

Ανοίγουμε την Αγία Γραφή στην Α’ επιστολή του αποστόλου Ιωάννη στο 4ο κεφάλαιο από τον πρώτο στίχο και διαβάζουμε: «Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον». Βλέπουμε πως υπήρχαν από την εποχή του αποστόλου οι αληθινοί προφήτες, αλλά και οι ψευδοπροφήτες.

 Ομοίως και στην Β’ Καθολική Επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει: «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·».

Τα ίδια επαναλαμβάνει η Αγία Γραφή πολλές φορές. Ας πάμε στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο στίχο 15 και 16 όπου διαβάζουμε τα εξής: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. 16 Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς».

Είναι λοιπόν η Αγία Γραφή πολύ σαφής και κατηγορηματική στην καταδίκη της όσον αφορά στους ψευδοπροφήτες.

Το πρόβλημα των ψευδοπροφητών δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Παρατηρούμε ότι και στον «κατά σάρκα» Ισραήλ, δηλαδή στην εκκλησία του Ισραήλ υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα. Όπως υπήρχαν προφήτες και ψευδοπροφήτες στη Χριστιανική Εκκλησία, έτσι κοντά στους προφήτες της εκκλησίας του Ισραήλ υπήρχαν και ψευδοπροφήτες.

Ας διαβάσουμε από τον προφήτη Ιεζεκιήλ, να δούμε τι ακριβώς λέγει ο Κύριος για τους ψευδοπροφήτες του Ισραήλ: «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγων:

2 Υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας του Ισραήλ τους προφητεύοντας και ειπέ προς τους προφητεύοντας εξ ιδίας αυτών καρδίας, Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. 3 Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ουαί εις τους προφήτας τους μωρούς, τους περιπατούντας οπίσω του πνεύματος αυτών, και δεν είδον ουδεμίαν όρασιν. 4 Ισραήλ, οι προφήταί σου είναι ως αι αλώπεκες εν ταις ερήμοις. 5 Δεν ανέβητε εις τας χαλάστρας ουδέ ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, διά να σταθή εν τη μάχη την ημέραν του Κυρίου. 6 Είδον ματαιότητας και μαντείας ψευδείς, αίτινες λέγουσιν, Ο Κύριος λέγει· και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς· και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθή. 7 Δεν είδετε οράσεις ματαίας και ελαλήσατε μαντείας ψευδείς και λέγετε, Ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα; 8 Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Επειδή ελαλήσατε ματαιότητας και είδετε ψεύδη, δια τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον σας, λέγει Κύριος ο Θεός. 9 Και η χειρ μου θέλει είσθαι επί τους προφήτας τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδη· [Ιεζεκ.13:1-9]. Αυτή είναι η προειδοποίηση που κάνει ο Θεός για τους κατά σάρκα Ισραηλίτες.

 

2. Πώς αναγνωρίζεται ο ψευδοπροφήτης

Γεννάται όμως ένα ερώτημα: ο καθένας μπορεί να αποκαλέσει τον άλλον ψευδοπροφήτη. Η Αγία Γραφή μας αφήνει αβοήθητους στο θέμα της αναγνώρισης του ψευδοπροφήτη; Ασφαλώς όχι. Στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε στο 18:15: «Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ· αυτού θέλετε ακούει·», και βέβαια εδώ εννοεί τον αληθινό προφήτη. Ο Κύριος εδώ, παραγγέλει στο λαό Ισραήλ και κατ’ επέκταση σήμερα στον κάθε χριστιανό να ακούει τους αληθινούς προφήτες. Επειδή όμως υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες, μας προειδοποιεί και μας διδάσκει ο Θεός, πώς να τους ξεχωρίζουμε από τους αληθινούς. Στο 18:20-22 διαβάζουμε: «Ο προφήτης όμως όστις ασεβήση και λαλήση εν τω ονόματί μου λόγον τον οποίον εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήση, ή όστις λαλήση εν τω ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθή. 21 Και εάν είπης εν τη καρδία σου, Πως θέλομεν γνωρίσει τον λόγον, τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν; 22 Όταν τις προφήτης λαλήση εν τω ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνη ουδέ συμβεί, ούτος είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν· ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία· δεν θέλετε φοβηθή απ' αυτού».

Αυτό είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ψευδοπροφητών. Οι προφήτες αυτοί λαλούν λόγους εκ της ιδίας αυτών καρδίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι λόγοι αυτοί δεν συμβαίνουν και δεν πραγματοποιούνται. Δηλαδή, είναι αλάνθαστο κριτήριο για να γνωρίσουμε αν κάποιος είναι ψευδοπροφήτης, εάν λαλήσει κάποια προφητεία στο όνομα του Κυρίου και ο λόγος αυτός τον οποίον είπε, δεν πραγματοποιηθεί. Αυτός ο προφήτης δεν είναι αληθινός και κατέχεται από το πνεύμα της πλάνης και της αλαζονείας. Δεν πρέπει να γίνει πιστευτός.

 

3. Είπε η Σκοπιά πως είναι προφήτης;

Η έρευνα μέχρι σήμερα οδηγεί στη διαπίστωση πως ο κατ’ εξοχήν ψευδοπροφήτης της εποχής μας είναι η Οργάνωση των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά».

Αυτό που μόλις διατυπώθηκε αποτελεί βαρύ λόγο και εμείς που το λέμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδείξουμε.

Για να το κάνουμε αυτό, θα καταφύγουμε στα αυθεντικά κείμενα της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Η Οργάνωση αυτή έχει επανειλημμένα διδάξει εν ονόματι του Θεού, ότι το τέλος του κόσμου πως το εννοεί εκείνη, η συντέλεια του αιώνος, θα γινόταν πάρα πολλές φορές.

Ακολουθούμε την παρακάτω συλλογιστική:

Για να κατηγορήσουμε κάποιον ότι είναι ψευδοπροφήτης, θα πρέπει να έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι είναι προφήτης αληθινός. Διότι υπάρχουν και τα μέντιουμ και οι μάντεις, τους οποίους δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι είναι ψευδοπροφήτες γιατί δεν αυτοί δεν μιλούν εν ονόματι του Θεού.

Η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά όμως ισχυρίζεται ότι ελάλησε και λαλεί τάχα εξ ονόματος του Θεού. Γι’ αυτό όρισε κατά καιρούς χρονολογίες πως θα έλθει το τέλος του πονηρού αυτού συστήματος πραγμάτων, του σημερινού πονηρού κόσμου, οι οποίες όμως έρχονται και παρέρχονται και τίποτε από αυτά που η Οργάνωση προφήτευσε δε συμβαίνει.

Έχει όμως η Οργάνωση διακηρύξει για τον εαυτό της επίσημα και προς τον κόσμο ολόκληρο, πως είναι ο αληθινός προφήτης της γενεάς μας, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Οργάνωση τα πιο εδάφια της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στο Δευτερονόμιο; Ότι δηλαδή δεν έχουν επαληθευτεί αυτά που έχει κατά καιρούς διατυπώσει; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική. Μάλιστα η Οργάνωση αυτό το έχει διακηρύξει!

Ανατρέχουμε στη «Σκοπιά» της 1ης Ιουλίου 1972 στη σελίδα 389 όπου γράφουν: «ένας τρίτος τρόπος να φθάσει κανείς να γνωρίσει τον Ιεχωβά Θεό είναι μέσω των εκπροσώπων του. Αλλά έχει ο Ιεχωβά ένα προφήτη να τους βοηθήσει (τους ανθρώπους), να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους και να εξαγγείλει σ’ αυτούς τα πράγματα που πρόκειται να συμβούν; Ποιος είναι αυτός ο προφήτης; Είχε ένα προφήτη για να τους προειδοποιήσει. Αυτός ο προφήτης δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ένα σώμα ανδρών και γυναικών. Ήταν ο μικρός όμιλος των ακολούθων του Χριστού γνωστοί την εποχή εκείνη ως «Διεθνείς Σπουδασταί της Γραφής». Σήμερα, είναι γνωστοί ως Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά». Η Οργάνωση εδώ αναφέρεται στην ιστορία της, που είναι ιστορία περίπου 100 χρόνων και λέγει ότι από την αρχή της ιστορίας της, από το 1879 περίπου, είχε ο Θεός ένα προφήτη να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για τα μελλούμενα. Για αυτό που επρόκειτο να συμβούν και αυτοί τότε ονομαζόταν Σπουδασταί των Γραφών και είναι οι ίδιοι που σήμερα ονομάζονται Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Είναι, νομίζουμε, πραγματικά συγκλονιστικός ισχυρισμός να κάνει κανείς αυτό τον ισχυρισμό για τον εαυτό του. Να αυτοπροβάλλεται δηλαδή ως ο γνήσιος και μοναδικός προφήτης της εποχής μας. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ σε όλη τη διάρκεια της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και της εκκλησίας του Ισραήλ, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι οι προφήτες ήταν άτομα, συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα σ’ αυτό το χώρο, εδώ γίνεται ένας ισχυρισμός για ομαδικό προφήτη.

Στο ίδιο τεύχος της Σκοπιάς, οι ίδιοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά με περίεργο θράσος μας δίνουν το πράσινο φως να ερευνήσουμε την ιστορία τους. Θα ρωτήσει κανείς πώς αποφασίζουν να το κάνουν αυτό; Το κάνουν γιατί απευθύνονται στους οπαδούς τους εν έτει 1972 και είναι σίγουροι για το γεγονός ότι, πόσοι από τους οπαδούς τους θα έχουν τα κείμενα του 1880, του 1900, του 1910, του 1920; Έτσι, το ρισκάρουν, προκειμένου να ποδηγετήσουν τους νέους οπαδούς και να τους πείσουν πως ότι εκείνοι είπαν, βγήκε αληθινό.

Διαβάζουμε και πάλι στη συγκεκριμένη «Σκοπιά»: «φυσικά είναι εύκολο να πει κανείς ότι αυτός ο όμιλος ενεργεί ως ένας προφήτης του Θεού. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το αποδείξει. Ο μόνος τρόπος για να το κάνει κανείς αυτό είναι να ανασκοπήσει την ιστορία τους».

Πράγματι λοιπόν ας κάνουμε εμείς τώρα αυτό που οι ίδιοι μας προτρέπουν να πράξουμε. Ας το κάνουμε καλή τη πίστει αφού γίνεται με τη συναίνεσή τους.

Ανασκοπώντας λοιπόν την ιστορία της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα θα δούμε πιο κάτω τι θα διαπιστώσουμε.

Όμως δεν είναι μόνο στο προαναφερθέν τεύχος της Σκοπιάς που ισχυρίζονται πως είναι ο μοναδικός και αληθινός προφήτης της γενεάς μας. Στη «Σκοπιά» της 1ης Ιουνίου 1973 ισχυρίζονται πάλι το ίδιο πράγμα: Ότι είναι ο αληθινός προφήτης του Θεού επί της γης. Στη σελίδα 342: «καλύτερα είναι να γνωρίσετε τώρα και όχι όταν θα είναι αργά, ότι υπάρχει μια αυθεντική προφητική τάξις χριστιανών μεταξύ μας. Τι θα κερδίσετε διστάζοντας και αμφιβάλλοντας στο γεγονός ότι ο Ιεχωβά μπορεί να εγείρει, όπως και έχει εγείρει, ένα αληθινό προφήτη μέσα στη γενεά μας;». Είναι λοιπόν σαφέστατο ότι η Οργάνωση ισχυρίζεται ότι είναι ο αληθινός προφήτης της γενεάς μας. Θα μπορούσε όμως να είναι αυτό πραγματικά αληθινό. Να ήταν πράγματι ο αληθινός προφήτης του Θεού.

Ας ερευνήσουμε λοιπόν κατά την προτροπή τους, την ιστορία της Οργάνωσης αυτής.

 

4. Έρευνα στην ιστορία της Σκοπιάς για ψευδοπροφητείες

Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο «Η χαραυγή της χιλιετηρίδος» τόμος 2ος «Ο καιρός εστίν εγγύς» έκδοσης 1907 το οποίο γράφτηκε το 1889. Στη σελίδα 113 προλέγει τα μέλλοντα και προφητεύει: «Μην εκπλαγείτε λοιπόν όπου όταν εις επόμενα κεφάλαια ίδητε προσαγομένας αποδείξεις μαρτυρούσας ότι η ίδρυσις της βασιλείας του Θεού έχει ήδη αρχίσει, ότι εν τη προφητεία καταδεικνύεται ως μέλλουσα ν’ αρχίσει την εξάσκηση της εαυτής εξουσίας κατά το 1878 μ.Χ. και ότι ο πόλεμος της ημέρας της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος [Αποκ.ιστ,14], όστις θέλει λήξει εν έτει 1914 μ.Χ. , μετά της πλήρους ανατροπής της ενεστώσης διακυβερνήσεως της γης ήρξατο ήδη».

Τι μας λέγει εδώ; Ότι η μεγάλη μάχη που θα σημάνει το τέλος του πονηρού κόσμου θα τελειώσει το έτος 1914 μετά της πλήρους ανατροπής των κυβερνήσεων όλου του κόσμου. Αυτά, τα γράφει η Οργάνωση το 1889, δηλαδή τον 19ο αιώνα, βλέποντας μπροστά της, προφητεύοντας, τι θα γίνει το έτος 1914. Ας σημειώσουμε ότι το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο ιδρυτής της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ο Κάρολος Ρώσσελ ο οποίος κάνει κάποιες προρρήσεις, κάποιες προφητείες για το 1914 και μία διαπίστωση για τον καιρό του. Η διαπίστωση είναι ότι είχε εγκαθιδρυθεί τότε η Βασιλεία του Θεού στους ουρανούς, αόρατα και ότι το 1914 θα έληγε η μάχη του Αρμαγεδώνα, που στην ουσία ταυτίζεται και με τη λήξη του πονηρού συστήματος.

Τι θα γινόταν όμως ακριβώς τότε; Το διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο στη σελίδα 112: «και το θέλημα του Θεού θα γίνεται επί γης, όπως εν ουρανώ». Πότε αυτά; Το έτος 1914. Τι, ομολογουμένως, συγκεκριμένα και ξεκάθαρα γεγονότα μας λέγουν εδώ ότι θα συνέβαιναν το έτος 1914!

Συνεχίζουμε από το ίδιο βιβλίο όπου στη σελίδα 86 διαβάζουμε: «ολίγον προ του τέλους του 1914, το τελευταίο μέλος της θεόθεν αναγνωριζομένης εκκλησίας του Χριστού, του βασιλείου ιερατεύματος, του σώματος του Χριστού, θέλει συνδοξασθεί μετά της κεφαλής». Θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας λίγο πριν το τέλος του 1914 δηλαδή. Στη σελίδα 277 διαβάζουμε: «οι καιροί των εθνών αποδεικνύουσι ότι αι ενεστώσαι κυβερνήσεις (σημ.ΟΟΔΕ: κυβερνήσεις του 1914), δέον να ανατραπώσι πάσαι προ του τέλους του 1914». Και να λάβει χώρα τι; Αυτό το βλέπουμε σε ένα άλλο βιβλίο της Οργάνωσης που έχει τον τίτλο «Ελθέτω η Βασιλεία σου» τόμος 3 και που έχει γραφτεί το έτος 1891. Τι θα γινόταν το 1914. Ας θυμηθούμε:

1.   λήξη του Αρμαγεδώνα, της μεγάλης και φοβερής μάχης.

2.   Αρπαγή της Εκκλησίας.

3.   Ανατροπή των κυβερνήσεων.

Και, στη σελίδα 138 του ιδίου βιβλίου διαβάζουμε: «ο δε παραλληλισμός ούτος (σημ.ΟΟΔΕ: οι υπολογισμοί που κάνει πιο μπροστά - χρονολογικοί πίνακες), συνεχίζεται μέχρι του πλήρους τέλους του θερισμού της παρούσης οικονομίας, μέχρι της ανατροπής των καθ’ ομολογίαν χριστιανικών βασιλείων, των πράγματι βασιλειών του κόσμου τούτου και της πλήρους εγκαταστάσεως της βασιλείας του Θεού επι γης, το 1914».

Το τέλος του πονηρού κόσμου λοιπόν, θα συνέβαινε το 1914 κατά την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και μάλιστα κατά την άποψη του ιδρυτή της Καρόλου Ρώσσελ. Δεν πιθανολογούσε τότε ο Ρώσσελ και η Οργάνωση. Δεν έλεγαν «μήπως γίνει» το τέλος, δεν έλεγαν «επιθυμούμε να γίνει», δεν έλεγαν «ευχόμαστε να γίνει», δεν έλεγαν ότι «εμείς το λέμε ότι θα γίνει», αλλά τι έλεγαν; Υποστήριζαν πως όλα αυτά που λέγουν, τα λέγουν δια της ελλάμψεως του αγίου πνεύματος, ότι τους τα λέγει ο Θεός. Και το χαρακτηριστικό και άξιο προσοχής είναι πως το λέγουν (ότι τους τα είπε ο Θεός), μετά τη διάψευση το έτος 1917! Ενώ δηλαδή θα έπρεπε τότε να ταπεινωθούν και να πουν ότι «πράγματι βρε παιδί μου εκάναμε λάθος», τι κάνουν; Ισχυρίζονται στο βιβλίο τους υπό τον τίτλο «Το τετελεσμένον μυστήριον» και στη σελίδα 482, έκδοση 1923, που γράφτηκε το 1917, δηλαδή 3 χρόνια μετά τη διάψευση, τα εξής, κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής, πράγματι αλαζονικά: «ο Ρώσσελ, δεν έδινε προσοχή εις τους λόγους ή τας γνώμας των ανθρώπων, έστω και αν ήσαν ούτοι πεπαιδευμένοι ή ευσεβείς, είτε ήσαν νεώτεροι, είτε ήσαν οι άγιοι πατέρες των μεταποστολικών χρόνων». Δεν έδινε προσοχή! Και γιατί δεν έδινε προσοχή; Συνεχίζει με εντελώς αλαζονικό πνεύμα η Οργάνωση: «ελάμβανε τον λόγον κατευθείαν από το στόμα του Θεού» και παρακάτω: «εις πάσας αυτού τας προτροπάς, δεν ηξίου ο Ρώσσελ ότι ούτος έγραψε τα βιβλία του. Πάντα ταύτα προήρχοντο εκ Θεού, δια της επιλάμψεως του αγίου πνεύματος». Το εκπληκτικό και εξοργιστικό είναι ότι όλα αυτά τα γράφουν μετά τη διάψευση της χρονολογίας.

Ως εδώ, είδαμε, μέσα από τα βιβλία και τα έντυπα της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, πως ο ιδρυτής της ο Κάρολος Ρώσσελ, έκανε πολλές προρρήσεις και προφητείες προ του 1914, για τον Αρμαγεδώνα, τη λήξη του πονηρού κόσμου, την ανατροπή των κυβερνήσεων, την εν ουρανοίς εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού αόρατα, την αρπαγή της εκκλησίας ολίγον προ του 1914, την εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη γη όπως στον ουρανό κλπ και προφήτευε ότι όλα αυτά θα συνέβαιναν το 1914. Όλα αυτά υπήρχαν γραμμένα και κυκλοφορούσαν εντύπως προ του 1914.

Έρχεται λοιπόν το 1914 και αντί για τη βασιλεία του Θεού επί της γης, πραγματοποιούνται τα εντελώς αντίθετα πράγματα, με κορυφαίο γεγονός το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αντί να έρθει η βασιλεία του Θεού επί της γης ώστε το θέλημα Του να γίνεται στη γη, όπως και στον ουρανό, έγινε το θέλημα του Σατανά. Δηλαδή αντί για ειρήνη, πόλεμος και μάλιστα μεγάλης έκτασης. Όλες οι προρρήσεις και προφητείες του Ρώσσελ διαψεύδονται παταγωδώς.

Κατόπιν τούτων, κάθε λογικός άνθρωπος θα είχε τις παρακάτω απορίες:

1ον Πώς αντέδρασαν οι ίδιοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στις διαψεύσεις αυτές των προφητειών, αλλά και των ελπίδων τους;

2ον Πώς αντιδρά σήμερα η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και τι λέγει για τις παταγώδεις αποτυχίες αυτές;

 

5. Η αντίδραση τών Μαρτύρων της Σκοπιάς στη διάψευση της ψευδοπροφητείας του 1914

Για το πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι πως, εκείνη την εποχή υπήρξαν πολλές αποχωρήσεις από την Οργάνωση, πολλών οπαδών. Μάλιστα σημειώθηκε και ρήγμα στην Οργάνωση των «Σπουδαστών των Γραφών». (Έτσι ονομάζονταν τότε). Ο ίδιος ο Ρώσσελ το πήρε πολύ βαριά. Στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που διαψεύστηκε και μετά από δύο χρόνια απεβίωσε.

Στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία της Εταιρείας ο δεύτερος πρόεδρος ο Ρόδερφορδ. Αυτός κράτησε μια θρασύτατη στάση εναντίον του κόσμου και υπό το βάρος της συμπεριφοράς αυτής, αλλά και της αποτυχίας του 1914, η Οργάνωση άρχισε να βιώνει μαζικές αποχωρήσεις και να διασπάται. Εκείνοι που έμειναν πιστοί στις διαψευσθείσες διδασκαλίες του Ρώσσελ ονομάστηκαν «Ρωσσελιστές», ενώ οι άλλοι πήραν διάφορα άλλα ονόματα. Αυτά έγιναν τότε, από τα οποία δεν διαπιστώνει κανείς ίχνος μεταμέλειας, όσον αφορά την ηγεσία και τους εναπομείναντες πιστούς. Αργότερα έπρεπε να εφεύρουν κάτι ότι δήθεν έγινε το 1914, και το 1925 είπαν πως, το 1914 έγινε πόλεμος στον ουρανό αοράτως (sic) και ότι ο Χριστός πέταξε το Σατανά στη γη και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στη γη. Αυτά τα υποστήριξε ο Ρόδερφορδ σε μια «Σκοπιά» στις 15 Μαρτίου του 1925.

 

6. Ψευδείς ισχυρισμοί της Σκοπιάς ΣΗΜΕΡΑ, για τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του 1914

Για το δεύτερο ερώτημα του τι λέγει σήμερα η Οργάνωση για το 1914, πρέπει να πούμε τα παρακάτω: όταν αναφέρονται στα γεγονότα του χρόνου εκείνου (και σημειωτέον, η διδασκαλία για το 1914 είναι από τις κεντρικότερες διδασκαλίες της Οργάνωσης, από τα κεντρικότερα και σημαντικότερα δόγματά της), λένε τα εξής εκπληκτικά ψεύδη: Τα διαβάζουμε από τη «Σκοπιά» της 15ης Φεβρουαρίου του 1961 στη σελίδα 98: «από το 1877, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και προφορικώς και εντύπως, εφιστούσαν ήδη την προσοχή στο τέλος των επτά καιρών των εθνών στο 1914, οπότε θα εγίνετο πλήρης εγκαθίδρυσις της βασιλείας του Θεού στα χέρια του Χριστού στους ουρανούς». Τι λέγει δηλαδή εδώ η Οργάνωση; Λέγει ότι από την αρχή της υπάρξεώς της γραπτώς και προφορικώς εφιστούσε την προσοχή των οπαδών της και του κόσμου στο γεγονός ότι, το 1914 θα εγκαθιδρύετο η βασιλεία του Θεού στους ουρανούς. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από τα ντοκουμέντα που παραθέσαμε μέχρι τώρα, αλλά και από αυτά που παρατίθενται στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής (ομιλία 53), τα προ του 1914, ότι δεν κήρυττε την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού στους ουρανούς, αλλά την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη, αφού θα τελείωνε ο Αρμαγεδώνας και το θέλημα του Θεού θα γινόταν επί της γης όπως και στον ουρανό. Και μάλιστα τότε – προ του 1914 – ήδη πίστευε πως είχε εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Θεού.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως η Οργάνωση δεν λέγει απλώς ψευδείς προφητείες, αλλά ψεύδεται ασύστολα λέγοντας ψεύδη του κοινού ποινικού δικαίου.

Και όλα αυτά τα ψεύδη, δεν τα γράφει μόνο στο τεύχος της Σκοπιάς που προαναφέραμε, αλλά και στη «Σκοπιά» της 1ης Μαρτίου του 1970 στη σελίδα 143 απ΄ όπου διαβάζουμε τα εξής εκπληκτικά: «δεν τους άρεσε να λάβουν υπό σημείωσιν (σημ. ΟΟΔΕ: δεν άρεσε στους χριστιανούς των άλλων δογμάτων και ομολογιών), ότι οι καιροί των Εθνών είχαν τελειώσει το έτος 1914 και ότι αυτοί οι Μάρτυρες (του Ιεχωβά) είχαν δικαιωθεί από τα παγκόσμια γεγονότα, υποδεικνύοντας αυτό το έτος (σημ. το 1914), πριν από δεκαετίες ήδη, ως το έτος που η βασιλεία του Θεού δια του Χριστού θα ελάμβανε πλήρη εξουσία στους ουρανούς».

Ερώτηση: κήρυττε η Οργάνωση για μια ουράνια βασιλεία; Όχι! Κήρυττε ότι η βασιλεία θα εγκαθιδρυόταν επί της γης.

Τα ίδια ακριβώς διαβάζουμε και σε άλλο έντυπο της Οργάνωσης, άλλης χρονολογίας και συγκεκριμένα του 1967 στη σελίδα 9: «ιδιαιτέρως ανήγγειλαν (σημ. οι Μάρτυρες του Ιεχωβά), ότι το έτος 1914 θα σήμαινε το τέλος των καιρών των Εθνών και τον καιρό της εγκαθιδρύσεως της βασιλείας του Χριστού στον ουρανό. Όλα αυτά απεδείχθησαν αληθινά» (sic). Είναι όμως έτσι; Απεδείχθησαν αληθινά; Δεν είναι αυτά ασύστολα ψεύδη της Εταιρείας, αφού προ του 1914 η Οργάνωση κήρυττε, ότι θα είχαμε εγκαθίδρυση της βασιλείας επί της γης, ώστε να αρχίσει μια ευτυχισμένη περίοδος για την ανθρωπότητα; Κήρυττε η Οργάνωση πως θα είχαμε εγκαθίδρυση της βασιλείας στους ουρανούς έτσι αοράτως και αορίστως; Όχι βέβαια! Πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στα προ του 1914 έντυπα της Εταιρείας.

Καταφανής διαστροφή της αλήθειας, πλήρης αλλοίωση των γεγονότων και των «προρρήσεων» τους, προκειμένου να διατηρήσουν την ύπαρξή τους και την ιστορία τους.

Άραγε, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι σήμερα ακολουθούν την Οργάνωση αυτή, γνωρίζουν αυτά τα ψεύδη που έχει πει ο υποτιθέμενος «αγωγός του Θεού»;

Όχι, δεν τα γνωρίζουν! Διότι έχουν στα χέρια τους, μόνο έντυπα που κυκλοφόρησε η Οργάνωση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ελάχιστοι άνθρωποι, σχεδόν κανείς δεν ζει πλέον, που να έχει διαβάσει τα προ του 1914 βιβλία. Είναι δε και απολύτως δυσέρευτα. Σε συναντήσεις και συζητήσεις που γίνονται με Μάρτυρες του Ιεχωβά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό διαπιστώνουμε πως, κανείς από αυτούς δεν τα έχει στη βιβλιοθήκη ή την τσάντα του με την οποία βγαίνει στο «έργο».

Θα μπορούσε όμως κανείς να απευθυνθεί στα γραφεία της Εταιρείας στην Αμερική και να ζητήσει να του δοθούν από την βιβλιοθήκη τα συγκεκριμένα βιβλία; Ενώ βέβαια, έχουν πλήρες αρχείο και βιβλιοθήκη, εντούτοις δεν θα μπορούσε κανείς να τα προμηθευτεί, διότι με διάφορες δικαιολογίες θα του αρνιόταν την παροχή των εντύπων αυτών. Θα του μιλούσαν για «νέο φως» και τα συναφή που λένε για να δικαιολογήσουν τις δογματικές και άλλες αλλαγές στη διδασκαλία τους που κάνουν κατά καιρούς. Όσες φορές προσπάθησαν διάφοροι να ζητήσουν τα βιβλία αυτά από την Οργάνωση δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Βλέπουμε πως, ενώ από τη μια μεριά προσκαλούν τον καθένα να ερευνήσει την ιστορία τους, από την άλλη μεριά φράζουν τον δρόμο, είτε αποσύροντας από την κυκλοφορία τα παλιά έντυπα, είτε μη επιτρέποντας την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες που έχουν οι ίδιοι στο Μπρούκλιν της Αμερικής. Αν βέβαια δεν τα έχουν και αυτοί καταστρέψει.

Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να δει στη συνέχεια της μελέτης αυτής, με πλήθος στοιχείων και εντύπων της εταιρείας, όπου αναφέρονται και άλλες ψευδοπροφητείες και κυρίως άλλες χρονολογίες όπου και πάλι δεν έγινε τίποτε απολύτως από αυτά που, δήθεν, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά «προφήτευσαν».

Πριν τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος της μελέτης μας θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε και μια λεπτομέρεια του όλου θέματος. Λεπτομέρεια που φωτίζει όμως στο σύνολο. Εκτός από τα μέχρι τώρα ψεύδη που διεξοδικά αναφέραμε υπάρχει και το παρακάτω ψεύδος που θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με κακόγουστο αστείο: οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν υποστηρίξει πως όλα όσα ειπώθηκαν για το 1914 δεν τα είπε επίσημα η Οργάνωση, αλλά απλώς τα υποστήριξαν μερικοί ανήκοντες στην Οργάνωση. Αυτό βέβαια είναι πέρα για πέρα ψευδές όπως αποδεικνύεται από όσα παραθέσαμε πιο πάνω, αλλά και από όσα παρατίθενται στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής, αφού η Οργάνωση έχει σαφέστατα δηλώσει κατά καιρούς μέσα από τα έντυπά της πως, ότι λέει, δεν είναι λόγια μερικών, αλλά ευθύνη της όλης Οργάνωσης που καθοδηγείται από το πνεύμα του Θεού.

Το συμπέρασμα βέβαια που εξάγεται είναι πως η «Σκοπιά» αποδεικνύεται και πάλι ψευδοπροφήτης και μάλιστα έχουσα μεγάλη αλαζονεία και θρασύτητα, αφού δε ζήτησε ποτέ ούτε μία συγνώμη από τους δυστυχείς οπαδούς της. Μας αναγκάζει να φέρουμε και πάλι στο νου μας όσα διδάσκει και προειδοποιεί η Αγία Γραφή για τους ψευδοπροφήτες. 

Απομαγνητοφώνηση Ν. Τ.

Δημιουργία αρχείου: 5-1-2009.

Τελευταία μορφοποίηση: 17-2-2017.

ΕΠΑΝΩ