کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

آكاتيست به مادر خدا 

نماد ایمان

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

دعا به روح القدس

سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح

مناجات نامه الهى
نماز صبح
سرود نیایش به حامل خداوند

دعا به فرشته نگهبان مقدس

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-06-2018   صفحه به روز شد :