Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Επιστημονικά

Ανακαλύφθηκε πιθανώς ο Ναός των Αποστόλων Πέτρου και Ανδρέα στη Γαλιλαία * Ισχυροποίηση της Βιβλικής χρονολογίας της βασιλείας του Σολομώντα με C14 * Σπίτι από την εποχή του Ιησού ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στη Ναζαρέτ * Η πτώση τής Ιεριχώ * Βρέθηκε κυβερνητικό κτίριο του Δαυίδ * Χρονολογήσεις με C14 επιβεβαιώνουν τον καιρό του Σολομώντα * Αρχαίος σφραγιδόλιθος που ανήκε στην Βασίλισσα Ιεζάβελ * Ο Σφραγιδόλιθος του Γοδολία, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός εκ των διωκτών του Ιερεμία * Γενετική Ισραηλίτες και Άραβες * O Πύργος τής Βαβέλ. Ιστορική έρευνα για τα Ζιγκουράτ * Ανακαλύφθηκε αρχαία Ελληνική ακρόπολη στη καρδιά της Ιερουσαλήμ * Η λίμνη που μετατρέπει τα θύματά της σε στήλες άλατος

Η Βιβλική Κολυμβήθρα Σιλωάμ

έρχεται στο φως στην Ιερουσαλήμ

Μετάφραση: Κ. Ν.

 

Πηγή: https://www1.cbn.com

Η βόρεια περίμετρος της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

Φωτό: Koby Harati, City of David Archives.

Ιεροσόλυμα, Ισραήλ - Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων (IAA) ανακοίνωσε πως ένας από τους πιο διάσημους αρχαιολογικούς χώρους της Ιερουσαλήμ, η Βιβλική Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, θα υποβληθεί σε πλήρη ανασκαφή και θα ανοιχθεί για να την επισκέπτεται το κοινό.

Η Κολυμβήθρα, που χτίσθηκε την εποχή του βασιλιά Εζεκία πριν από περίπου 2.700 χρόνια, και περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ως ένα μέρος όπου ο Ιησούς θεράπευε τους αρρώστους, αποτελεί σημείο έντονου ενδιαφέροντος  για τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους για περισσότερα από 150 χρόνια.

Το  Ίδρυμα City of David (Πόλις του Δαυίδ) και η Αρχή Εθνικών Πάρκων του Ισραήλ θα συμμετάσχουν με την IAA στο ανασκαφικό έργο στο νότιο τμήμα της Πόλης του Δαυίδ, νότια των τειχών της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Η Βίβλος αναφέρει την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Δ’ Βασιλειών, 20:19-20:

«19 και είπεν Εζεκίας προς Ησαΐαν· αγαθός ο λόγος Κυρίου, ον ελάλησεν· έστω ειρήνη εν ταις ημέραις μου. 20 και τα λοιπά των λόγων Εζεκίου και πάσα η δυναστεία αυτού, και όσα εποίησε, την κρήνην και τον υδραγωγόν (την Σήραγγα του Εζεκία) και εισήγαγε το ύδωρ εις την πόλιν, ουχί ταύτα γεγραμμένα επί βιβλίω λόγων των ημερών τοις βασιλεύσιν Ιούδα;»

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διηγήθηκε το περιστατικό του Ιησού που θεράπευσε ένα τυφλό άνδρα στην Κολυμβήθρα  του Σιλωάμ. 

«Και παράγων είδεν ανθρωπον τυφλὸν εκ γενετής. 2 και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες· ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ίνα τυφλός γεννηθή; 3 απεκρίθη Ιησούς· ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλ' ίνα φανερωθή τα έργα του Θεού εν αυτώ. 4 εμέ δει εργάζεσθαι τα έργα του πέμψαντός με έως ημέραν εστίν· έρχεται νυξ ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι. 5 όταν εν των κόσμω ώ, φώς ειμί τού κόσμου. 6 ταύτα ειπών έπτυσε χαμαὶ και εποίησε πηλὸν εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πηλὸν επὶ τους οφθαλμοὺς του τυφλού 7 και είπεν αυτώ· ύπαγε νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ, ό ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθεν ουν και ενίψατο, και ήλθε βλέπων.»   (Ιωαν. 9:1-7)

Η Κολυμβήθρα  λειτουργούσε ως δεξαμενή που δεχόταν τα νερά της πηγής Γεών. Ο βασιλιάς Εζεκίας κατεύθυνε το νερό της πηγής ως στην πόλη, μέσω της σήραγγας που είχε διατάξει να εξορυχθεί στους βράχους κάτω από την πόλη προκειμένου να κρατήσει τις πηγές του νερού μακριά από τον Ασσύριο βασιλιά Σενναχειρείμ, ο οποίος  είχε ορκισθεί πως θα πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ.

Αφού πέρασαν 700 χρόνια, κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού, η Κολυμβήθρα ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε. Οι ιστορικοί πιστεύουν πως τα νερά στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ χρησίμευαν ως τελετουργικό, καθαρτήριο λουτρό για τους προσκυνητές που πήγαιναν στον Ναό.

Το 1880, μια επιγραφή που περιγράφει τα έργα του Εζεκία, γραμμένη στα εβραϊκά,  βρέθηκε μέσα στην Σήραγγα του Εζεκία. Αυτό πυροδότησε άλλες αποστολές, συμπεριλαμβανομένης μιας Βρετανο-αμερικανικής ομάδας αρχαιολόγων που αποκάλυψαν μερικά από τα σκαλοπάτια προς την Κολυμβήθρα. Κατά τη διάρκεια ενός έργου υποδομής το 2004, μια ισραηλινή εταιρεία ύδρευσης επίσης αποκάλυψε μερικά από τα σκαλοπάτια.

Στα χρόνια της δόξας της, κατά την εποχή του Ιησού, η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ ήταν μεγαλύτερη από ένα στρέμμα σε μέγεθος, και ήταν ντυμένη με πέτρες λατομείου.

Σύμφωνα με την IAA, «Για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία, η ανασκαφή από την IAA θα επιτρέψει την πλήρη έκθεση της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ, στο πλαίσιο επίσημης αρχαιολογικής ανασκαφής. Στο πρώτο στάδιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τους επόμενους μήνες θα ανοίξει για τουριστική πρόσβαση η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, ως μέρος μιας διαδρομής που θα ξεκινά στο νοτιότερο σημείο, στην Πόλη του Δαβίδ ».

Ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ Moshe Lion χαιρέτισε το έργο και είπε: «Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Εθνικό Πάρκο της Πόλης του Δαυίδ στην Ιερουσαλήμ, είναι μια τοποθεσία ιστορικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, σύντομα θα αξιωθούμε να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε αυτόν τον σημαντικό χώρο και να τον κάνουμε προσβάσιμο στα εκατομμύρια των επισκεπτών που επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο».

Δημιουργία αρχείου: 25-1-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 25-1-2023.

ΕΠΑΝΩ