Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Επιστημονικά

Ισχυροποίηση της Βιβλικής χρονολογίας της βασιλείας του Σολομώντα με C14 * Σπίτι από την εποχή του Ιησού ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στη Ναζαρέτ * Η πτώση τής Ιεριχώ * Βρέθηκε κυβερνητικό κτίριο του Δαυίδ * Χρονολογήσεις με C14 επιβεβαιώνουν τον καιρό του Σολομώντα * Αρχαίος σφραγιδόλιθος που ανήκε στην Βασίλισσα Ιεζάβελ * Ο Σφραγιδόλιθος του Γοδολία, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός εκ των διωκτών του Ιερεμία * Γενετική Ισραηλίτες και Άραβες * O Πύργος τής Βαβέλ. Ιστορική έρευνα για τα Ζιγκουράτ * Οι γίγαντες στην Παλαιά Διαθήκη

Ανακαλύφθηκε το χαμένο τείχος της Βιβλικής Ιερουσαλήμ

Αποδεικνύει πως η Ιερουσαλήμ της Εποχής του Σιδήρου ήταν μια καλά οχυρωμένη πόλη

Μετάφραση Α. Ν.

 

Πηγή: https://www.biblicalarchaeology.org

 

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ ανακοίνωσε την πρωτοποριακή ανακάλυψη του ανατολικού τμήματος του τείχους της Ιερουσαλήμ της Εποχής του Σιδήρου.

Οι Διευθυντές των ανασκαφών: Δρ. Joe Uziel, Ortal Kalaf και Δρ. Filip Vukosavovic, που στέκονται δίπλα στο εκτεθειμένο τμήμα του τείχους. Φωτογραφία: Koby Harati, City of David

 

Το τείχος, που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής πλαγιάς της κοιλάδας των Κέδρων, αποκαλύφθηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο «City of David»  (Πόλη του Δαυίδ), σε μικρή απόσταση από το Όρος του Ναού. Σφραγίδες και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά μήκος του τοίχου επέτρεψαν στους εκσκαφείς να χρονολογήσουν το τείχος μέχρι την εποχή του Σιδήρου, υποδεικνύοντας ότι πιθανότατα ήταν μέρος των οχυρώσεων που έκτισε ο βασιλιάς Εζεκίας (Ησαΐας 22:9), καθώς προετοιμάστηκε για την εισβολή των Ασσυρίων (περ.701 π.Χ.).

5 ότι ημέρα ταραχής και απωλείας και καταπατήματος και πλάνησις παρά Κυρίου σαβαώθ εν φάραγγι Σιών· πλανώνται από μικρού έως μεγάλου, πλανώνται επί τα όρη. 6 οι δε Ελαμίται έλαβον φαρέτρας, αναβάται άνθρωποι εφ‘ ίπποις και συναγωγή παρατάξεως. 7 και έσονται αι εκλεκταί φάραγγές σου πλησθήσονται αρμάτων, οι δε ιππείς εμφράξουσι τας πύλας σου· 8 και ανακαλύψουσι τας πύλας Ιούδα· και εμβλέψονται τη ημέρα εκείνη εις τους εκλεκτούς οίκους της πόλεως 9 και ανακαλύψουσι τα κρυπτά των οίκων της άκρας Δαυίδ. και είδοσαν ότι πλείους εισί και ότι απέστρεψε το ύδωρ της αρχαίας κολυμβήθρας εις την πόλιν 10 και ότι καθείλοσαν τους οίκους Ιερουσαλήμ εις οχύρωμα τείχους τη πόλει.

Αυτό μάλλον ήταν το ίδιο τείχος που τελικά καταστράφηκε κατά τη Βαβυλωνιακή πολιορκία της Ιερουσαλήμ περίπου έναν αιώνα αργότερα (Βασιλέων Δ’  25:8-13):

8 Και εν τω μηνί τω πέμπτω εβδόμη του μηνός (αυτός ενιαυτός εννεακαιδέκατος τω Ναβουχοδονόσορ βασιλεί Βαβυλώνος) ήλθε Ναβουζαρδάν ο αρχιμάγειρος εστώς ενώπιον βασιλέως Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. 9 και ενέπρησε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντας τους οίκους Ιερουσαλήμ, και παν οίκον ενέπρησεν ο αρχιμάγειρος. 10 και το τείχος Ιερουσαλήμ κυκλόθεν κατέσπασεν η δύναμις των Χαλδαίων. 11 και το περισσόν του λαού το καταλειφθέν εν τη πόλει και τους εμπεπτωκότας, οί ενέπεσον προς τον βασιλέα Βαβυλώνος, και το λοιπόν του στηρίγματος μετηρε Ναβουζαρδάν ο αρχιμάγειρος. 12 και από των πτωχών της γης υπέλιπεν ο αρχιμάγειρος εις αμπελουργούς και εις γαβίν. 13 και τους στύλους τους χαλκούς τους εν οίκω Κυρίου και τας μεχωνώθ και την θάλασσαν την χαλκήν την εν οίκω Κυρίου συνέτριψαν οι Χαλδαίοι. και ήραν τον χαλκόν αυτών εις Βαβυλώνα.

Αν και δύο άλλα τμήματα του τείχους ανακαλύφθηκαν στη δεκαετία του 1960 και του 70, τα δύο τμήματα χωρίστηκαν από ένα μεγάλο κενό, το οποίο οδήγησε ορισμένους αρχαιολόγους να υποθέσουν ότι δεν ήταν στην πραγματικότητα μέρος των οχυρώσεων της Ιερουσαλήμ της Εποχής του Σιδήρου. Μάλλον, θεωρήθηκε ότι οι εντοπισμένοι τοίχοι ήσαν κομμάτια μεγαλύτερων κτιρίων. Αυτή η πρόσφατη ανακάλυψη, εντούτοις, συνδέει τελικά τα δύο τμήματα, αποδεικνύοντας οριστικά πως η Ιερουσαλήμ οχυρώθηκε έντονα κατά την εποχή του Σιδήρου. Οι ανακατασκευές δείχνουν πως ο τοίχος έφτασε σε ύψος σχεδόν 3 μέτρων και είχε πάχος πάνω από 4,50 μέτρα. Επιπλέον, ο τοίχος βρισκόταν στις πλαγιές της απόκρημνης κοιλάδας των Κέδρων, δημιουργώντας ένα επιβλητικό φράγμα κατά μήκος της ανατολικής άμυνας της Ιερουσαλήμ.

Άλλες ανασκαφές στην Ιερουσαλήμ επίσης αποκάλυψαν ερείπια των οχυρώσεων της πόλης της Εποχής του Σιδήρου, που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκαν υπό τον βασιλιά Εζεκία στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Ένα από αυτά είναι το Πλατύ Τείχος, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη Εβραϊκή Συνοικία της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Σε αντίθεση με το τείχος γύρω από την Πόλη του Δαβίδ, το Πλατύ Τείχος χτίστηκε σε σχετικά επίπεδο έδαφος και, ως αποτέλεσμα, κατασκευάστηκε σαν μια ισχυρή οχύρωση. Ο τοίχος έχει απίστευτο πλάτος 7 μέτρων (εξ ου και το όνομα), ενώ οι μελετητές πιστεύουν ότι μπορεί να είχε ύψος πάνω από 7,60 μέτρα.

Τμήμα από  το Πλατύ Τείχος της Ιερουσαλήμ

 

Δημιουργία αρχείου: 2-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-8-2021.

ΕΠΑΝΩ