با کلیک کردن بر روی هر یک از تصاویر، می توانید مطلب آن مناسبت را مطالعه نمایید

دوره تریودیون
The Meaning of Forgiveness Vespers / OrthoChristian.Com
یکشنبه بخشش
Bible Verses About Judgment  20 Scriptures to Study
یکشنبه داوری نهایی

یکشنبه پسر ولخرج
Who is in the right? A reflection on the Parable of the Pharisee and the Tax  Collector | Salt + Light Media
یکشنبه فریسی و باجگیر
چله روزه بزرگ
 


درباره روزه بزرگ

یکشنبه
صلیب مقدس و گرانبها

یکشنبه
قدیس گریگوری پالاماس

 یکشنبه
ارتدوکسی

یکشنبه
قدیس مریم مصری

 سروده آکاتیست

یکشنبه
قدیس جان کلیماکوس


هفته مقدسیکشنبه نخل

چهارشنبه مقدس و بزرگ

سه شنبه مقدس و بزرگ

دوشنبه مقدس و بزرگ

  شنبه مقدس و بزرگ

جمعه مقدس و بزرگ

پنجشنبه مقدس و بزرگ
از عید قیام تا عید پنطیکاست


یکشنبه عید قیام

یکشنبه فرد مفلوج

یکشنبه آورندگان مُر 

یکشنبه توما

یکشنبه مرد نابینا

یکشنبه زن سامری  

 جشن میانه پنطیکاست

یکشنبه پنطیکاست مقدس

یکشنبه پدران اولین شورای جهانی کلیسایی

صعود خداوند ما

دعاهای ایام روزه و جشن ها

کانن
 قدیس مریم مصری

آکاتیست به
مقدس ترین تئوتوکوس

کانن بزرگ
قدیس آندرو از کرت

 دعای تضرعی بزرگ
(کامپلین بزرگ)
      دعا بر روی زانوان در روز پنطیکاست

کانن برای جشن
تبشیر مادر خدا